Τμήματα

Νηπιακό Τμήμα

Το πρόγραμμα βασίζεται στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο του ΥΠ.Ε.Π.Θ. και έχει σαν σκοπό να βοηθήσει τα νήπια να αναπτυχθούν σωματικά, συναισθηματικά, νοητικά και κοινωνικά.

Το πρόγραμμα επιδιώκει να προκαλέσει το ενδιαφέρον για μάθηση, να προάγει τη γνώση, να αναπτύξει την κριτική και δημιουργική σκέψη στη λήψη αποφάσεων και στη λύση προβλημάτων. Όλα αυτά επιτυγχάνονται μέσα από το σχεδιασμό διαθεματικών προσεγγίσεων, σχεδίων εργασίας, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργό συμμετοχή των παιδιών.

Πρωτεύοντα ρόλο κατέχει η γλωσσική ανάπτυξη μέσα από τη διαμόρφωση επικοινωνιακών καταστάσεων και από την επαφή με τις διαφορετιές εκδοχές του γραπτού λόγου. Η ανάπτυξη των μαθηματικών δεξιοτήτων επιτυγχάνεται με την εφαρμογή των ιδεών τους σε καθημερινές πράξεις και προβλήματα μέσα από βιωματικές καταστάσεις και παιχνίδι.

Προσεγγίζουμε τις φυσικές επιστήμες μέσα από την παρατήρηση, τη σύγκριση, την ταξινόμηση και τον πειραματισμό. Πράλληλα, αποκτούνται δεξιότητες και γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών.